Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN / TERMS & CONDITIONS  – LOTUS ANTWERP STORE

1. Deze algemene voorwaarden zijn een uittreksel uit de volledige versie, neergelegd in ons hoofdkantoor in Kontich.

2. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk en zonder uitzondering van toepassing op alle rechtshandelingen van Lotus Antwerp Store. De nietigheid van één voorwaarde laat de overige bepalingen onaangeroerd.

3. Prijzen staan slechts vast na aanvaarding door Lotus Antwerp en worden in Euro uitgedrukt inclusief BTW.

4. De betaling gebeurt bij bestelling of afhaling. Bij wanbetaling is een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd en een boete gelijk aan 15% van de achterstallige betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

5. Vertraging in de levering opent niet het recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant. Lotus Antwerp mag steeds in gedeelten leveren en een nieuwe leveringsdatum voorstellen.

6. De goederen worden door Lotus Antwerp, op risico van de klant geleverd.

7. Lotus Antwerp blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling van welke som dan ook door de klant doch de klant blijft aansprakelijk voor alle schade aan deze goederen.

8. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen heeft Lotus Antwerp het recht de goederen terug te nemen waar deze zich ook bevinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

9. Lotus Antwerp staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten in de staat waarin ze zich bevinden bij de levering en mits een normaal gebruik. Lotus Antwerp zal de producten vervangen na terugzending en is niet verplicht tot creditering van de factuurbedragen. Terugzending gebeurt met een pakbon, waarop de datum en het nummer van de leveringsbon/factuur vermeld staan.

10. Klachten moeten onmiddellijk of ten laatste binnen de veertien dagen na ontvangst van de producten schriftelijk gemeld worden.

11. Op alle overeenkomsten gesloten met Lotus Antwerp is het Belgische recht van toepassing en de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.